Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је организовано у пет организационих целина-сектора:

 • радна јединица општих  и правних послова,
 • финансијско-комерцијални сектор,
 • производно-технички сектор и
 • сектор пројектовања и развоја.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

 • службу правних и општих послова,
 • службу људских ресурса и
 • службу обезбеђења, БЗНР и ППЗ.

Основне активности и надлежности радне јединице општих и правних послова су:

 • административни послови,
 • правна проблематика,
 • заступање предузећа пред надлежним органима,
 • управљање људским ресурсима,
 • послови из области безбедности и здравља на раду,
 • послови из области против-пожарне заштите,
 • обезбеђење објеката и имовине предузећа.

ФИНАНСИЈСКО - КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

 • радну јединицу продаја (која се састоји од инкасантске службе и службе односа са потрошачима),
 • радну јединицу рачуноводство и
 • службу набавке.

Основне активности и надлежности финансијск - комерцијалног сектора су:

 • стратешко и оперативно управљање финансијским средствима у оквиру предузећа (приходи, расходи, cash flow),
 • управљање процесом фактурисања и наплате,
 • дефинисање буџета предузећа као целине и сваког његовог сектора,
 • израда периодичних планова, извештаја и анализа пословања, трошкова, токова готовине, финансијских резултата пословања, пореских обавеза,
 • рачуноводствени послови,
 • набавка и магацинско пословање.

ПРОИЗВОДНО - ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

 • радну јединицу постројење за производњу воде - ППВ (која се састоји од службе контроле квалитета производње воде и службе производње воде),
 • радну јединицу водовод и канализација - ВиК (која се састоји од службе водовода и канализације и пратеће службе),
 • радну јединицу постројење за пречишћавање отпадних вода - ППОВ (која се састоји од службе контроле квалитета отпадне воде и службе прераде отпадне воде),
 • радну јединицу одржавање и
 • службу нискоградње
 • радну јединицу чистоћа (која се састоји од службе изношења смећа, службе јавне хигијене и службе депоније),
 • радну јединицу пијац и
 • радну јединицу гробље.

Основне активности и надлежности производно-техничког сектора су:

 • управљање постројењем за производњу воде, акумулацијама, резервоарима и пумпним станицама у систему водоснабдевања,
 • прерада сирове воде, прозводња и дистрибуција квалитетне и безбедне воде за пиће,
 • лабораторијска контрола квалитета воде (физичко-хемијска и микробиолошка),
 • одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже на територији општине Аранђеловац,
 • управљање постројењима за прераду отпадних вода,
 • одвођење и пречишћавање отпадних вода,
 • лабораторијска контрола квалитета отпадних вода,
 • извођење грађевинских и машинских радова (копање ровова за полагање цевовода и испитивање инсталација, поткопавање и подбушивањепутева и водотокова, израда темеља за гасне шахте и МРС, постављање МРС и секционих вентила, збирних ормара и кућних МРС, враћање терена у првобитно стање),
 • редовно, превентивно и интервентно одржавање машина, опреме и возила предузећа,
 • изградња и одржавање саобраћајница,
 • послови зимске службе,
 • одржавање канализације за одвођење атмосферских падавина.
 • организовано сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада на градској депонији,
 • послови одржавања јавне хигијене,
 • организовање послова на депонији и одржавање депоније,
 • послови сахрањивања и одржавања гробља Рисовача (изградња бетонских опсега, гробница, стаза и њихово одржавање),
 • управљање пијацама (зелене, бувље, кванташке и сточне), наплаћивање пијачних услуга и одржавање хигијене пијаца.

СЕКТОР ПРОЈЕКТОВАЊА И РАЗВОЈА У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

 • службу мерења и анализе
 • службу пројектовања и израде пројектне документације и
 • радну јединицу гас.

Основне активности и надлежности сектора пројектовања и развоја су:

 • давање услова за пројектовање и израду техничке документације,
 • прикључење на водоводну и/или канализациону (фекалну, атмосферску) мрежу,
 • израда сагласности, потврда и мишљења из надлежности сектора пројектовања и развоја,
 • надзор над извођењем радова над хидротехничким и грађевинским објектима,
 • снимање постојећих инсталација и изведених радова и картирање инсталација и прикључака,
 • пројектовање, грађење и прибављање дозвола,
 • мерења и анализе,
 • водопривредне дозволе
 • израда пројеката дистрибутивног гасаи пројекатаосталих гасних инсталација, МРС и мерних станица,
 • техничка контрола пројеката УГИ и издавање сагласности на исту.