Служба набавки  ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга - Јавна набавка вулканизерских услуга ЈН 42/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 28.12.2021.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 28.12.2021.године у 10:00 часова.