Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка услуга зоохигијене ЈН 40/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 01.11.2021.године до 10:00 часова.

 

·                        Јавно отварање понуда је 01.11.2021.године у 10:00 часова.