Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка опреме за проналажење губитака воде ЈН 30/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 18.08.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 18.08.2021.године у 11:00 часова.