Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда  у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка Грађевинског материјала ЈН 06/21. Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·         Крајњи рок за подношење понуда је 05.03.2021.године до 10:00 часова.

·         Јавно отварање понуда је 05.03.2021.године у 10:00 часова.