Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда  у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка Сервис возила ЈН 04/21. Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 02.03.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 02.03.2021.године у 12:00 часова.