Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда  у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка одржавање возила ЈН 05/21Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 01.03.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 01.03.2021.године у 12:00 часова.