- Интерни акт којим се ближе уређује спровођење поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

-Интерни акт којим се ближе уређује планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки и праћење извршења уговора о набавкама.