Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Преглед боца за чување хлора ЈНМВ 21/20.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 29.09.2020.године до 10:00 часова.

·         Јавно отварање понуда је 29.09.2020.године у 11:00 часова.