Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Сервис возила ЈНМВ 07/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 18.03.2020.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 18.03.2020.године у 11:30 часова.