Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка fitinga i spojnica ЈНВВ 06/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 06.04.2020.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 06.04.2020.године у 13:00 часова.