Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка браварскe и вијчане робе ЈНМВ 08/20.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 10.03.2020.године до 10 часова.

·         Јавно отварање понуда је 10.03.2020.године у 11 часова.