Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију   у отвореном поступку јавне набавке  добара- Набавка радних машина ЈНВВ 04/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 16.03.2020.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 16.03.2020.године у 11:00 часова.