Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у  отвореном поступку за набавку добара- Набавка специјалног возила аутосмећара ЈНВВ 03/20.

  • Крајњи рок за подношење понуда је 16.03.2020.године до 12:00 часова.
  • Јавно отварање понуда је 16.03.2020.године у 13:00 часова