Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Јавна набавка услуге телефоније ЈНМВ 02/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 18.02.2020.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 18.02.2020.године у 11:00 часова.