Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара- Јавна набавка енергената ЈНВВ 02/20.

 ·                        Крајњи рок за подношење понуда је 09.03.2020.године до 10:00 часова.

 ·                        Јавно отварање понуда је 09.03.2020.године у 11:00 часова.