Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке  за набавку добара- Набавка средстава за пречишћавање воде ЈНВВ 01/20.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 05.03.2020.године до 10 часова.

·         Јавно отварање понуда је 05.03.2020.године у 11:00 часова.