Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 34/19.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 06.12.2019.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 06.12.2019.године у 11:30 часова.