Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка половног камиона путара ЈНМВ 25/19.

 ·                        Крајњи рок за подношење понуда је 28.06.2019.године до 10:00 часова.

 ·                        Јавно отварање понуда је 28.06.2019.године у 11:00 часова.