Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 9. за 2021.годину.

Служба набавки  ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка сервис путничког програма ЈН 46/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 28.12.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 28.12.2021.године у 12:00 часова.

Служба набавки  ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка водоводних цеви ЈН 45/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 28.12.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 28.12.2021.године у 11:00 часова.