Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка сервис озон генератора ЈН 28/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 04.08.2021.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 04.08.2021.године у 10:00 часова.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 5. за 2021.годину.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка hlordioksida ЈН 26/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

        ·    Крајњи рок за подношење понуда је 05.07.2021.године до 12:00 часова.

        ·    Јавно отварање понуда је 05.07.2021.године у 12:00 часова.